Son güncellenme: 16/04/2022

Sevgili ziyaretçimiz, lütfen twitchbotu.com web sitemizi ziyaret etmeden önce i?bu kullan?m ko?ullar? sözle?mesini dikkatlice okuyunuz. Siteye eri?iminiz tamamen bu sözle?meyi kabulünüze ve bu sözle?me ile belirlenen ?artlara uyman?za ba?l?d?r. ?ayet bu sözle?mede yazan herhangi bir ko?ulu kabul etmiyorsan?z, lütfen siteye eri?iminizi sonland?r?n?z. Siteye eri?iminizi sürdürdü?ünüz takdirde, ko?ulsuz ve k?s?tlamas?z olarak, i?bu sözle?me metninin tamam?n? kabul etti?inizin, taraf?m?zca varsay?laca??n? lütfen unutmay?n?z.

twitchbotu.com web sitesi Twitch Botu taraf?ndan yönetilmekte olup, bundan sonra S?TE olarak an?lacakt?r. ??bu siteye ili?kin Kullan?m Ko?ullar?, yay?nlanmakla yürürlü?e girer. De?i?iklik yapma hakk?, tek tarafl? olarak S?TE'ye aittir ve S?TE üzerinden güncel olarak payla??lacak olan bu de?i?iklikleri, tüm kullan?c?lar?m?z ba?tan kabul etmi? say?l?r.

Gizlilik

Gizlilik, ayr? bir sayfada, ki?isel verilerinizin taraf?m?zca i?lenmesinin esaslar?n? düzenlemek üzere mevcuttur. S?TE'yi kulland???n?z takdirde, bu verilerin i?lenmesinin gizlilik politikas?na uygun olarak gerçekle?ti?ini kabul edersiniz.

Hizmet Kapsam?

Twitch Botu olarak, sunaca??m?z hizmetlerin kapsam?n? ve niteli?ini, yasalar çerçevesinde belirlemekte tamamen serbest olup; hizmetlere ili?kin yapaca??m?z de?i?iklikler, S?TE'de yay?nlanmakla yürürlü?e girmi? say?lacakt?r.

Telif Haklar?

S?TE'de yay?nlanan tüm metin, kod, grafikler, logolar, resimler, ses dosyalar? ve kullan?lan yaz?l?m?n sahibi (bundan böyle ve daha sonra "içerik" olarak an?lacakt?r) Twitch Botu olup, tüm haklar? sakl?d?r. Yaz?l? izin olmaks?z?n site içeri?inin ço?alt?lmas? veya kopyalanmas? kesinlikle yasakt?r.

Genel Hükümler

  • Kullan?c?lar?n tamam?, S?TE'yi yaln?zca hukuka uygun ve ?ahsi amaçlarla kullanacaklar?n? ve üçüncü ki?inin haklar?na tecavüz te?kil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayaca??n? taahhüt eder. S?TE dâhilinde yapt?klar? i?lem ve eylemlerindeki, hukuki ve cezai sorumluluklar? kendilerine aittir. ??bu i? ve eylemler sebebiyle, üçüncü ki?ilerin u?rad?klar? veya u?rayabilecekleri zararlardan dolay? S?TE'nin do?rudan ve/veya dolayl? hiçbir sorumlulu?u yoktur.
  • S?TE'de mevcut bilgilerin do?ruluk ve güncelli?ini sa?lamak için elimizden geleni yapmaktay?z. Lakin gösterdi?imiz çabaya ra?men, bu bilgiler, fiili de?i?ikliklerin gerisinde kalabilir, birtak?m farkl?l?klar olabilir. Bu sebeple, site içerisinde yer alan bilgilerin do?rulu?u ve güncelli?i ile ilgili taraf?m?zca, aç?k veya z?mni, herhangi bir garanti verilmemekte, hiçbir taahhütte bulunulmamaktad?r.
  • S?TE'de üçüncü ?ah?slar taraf?ndan i?letilen ve içerikleri taraf?m?zca bilinmeyen di?er web sitelerine, uygulamalara ve platformlara köprüler (hyperlink) bulunabilir. S?TE, i?levsellik yaln?zca bu sitelere ula??m? sa?lamakta olup, içerikleri ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz.
  • S?TE'yi virüslerden temizlenmi? tutmak konusunda elimizden geleni yapsak da, virüslerin tamamen bulunmad??? garantisini vermemekteyiz. Bu nedenle veri indirirken, virüslere kar?? gerekli önlemi almak, kullan?c?lar?n sorumlulu?undad?r. Virüs vb. kötü amaçl? programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabilece?i zararlardan dolay? sorumluluk kabul etmemekteyiz.
  • S?TE'de sunulan hizmetlerde, kusur veya hata olmayaca??na ya da kesintisiz hizmet verilece?ine dair garanti vermemekteyiz. S?TE'ye ve sitenin hizmetlerine veya herhangi bir bölümüne olan eri?iminizi önceden bildirmeksizin herhangi bir zamanda sonland?rabiliriz.

Sorumlulu?un S?n?rland?r?lmas?

S?TE'nin kullan?m?ndan do?an zararlara ili?kin sorumlulu?umuz, kast ve a??r ihmal ile s?n?rl?d?r. Sözle?menin ihlalinden do?an zararlarda, talep edilebilecek toplam tazminat, öngörülebilir hasarlar ile s?n?rl?d?r. Yukar?da bahsedilen sorumluluk s?n?rlamalar? ayn? zamanda insan hayat?na, bedeni yaralanmaya veya bir ki?inin sa?l???na gelebilecek zararlar durumunda geçerli de?ildir. Hukuken mücbir sebep say?lan tüm durumlarda, gecikme, ifa etmeme veya temerrütten dolay?, herhangi bir tazminat yükümlülü?ümüz do?mayacakt?r.

Uyu?mazl?k Çözümü: ??bu Sözle?me'nin uygulanmas?ndan veya yorumlanmas?ndan do?acak her türlü uyu?mazl???n çözümünde, Türkiye Cumhuriyeti yasalar? uygulan?r; ?stanbul Adliyesi Mahkemeleri ve ?cra Daireleri yetkilidir.